slidepic1 slidepic2 slidepic3 slidepic4
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

בטיחות בעבודה

כל ארגון מחוייב לדאוג לבטיחות עובדיו ועל כן, על פי הוראת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, בכל מפעל בו עובדים מעל 25 עובדים חייבת להיות ועדת בטיחות, שמורכבת מנציגי מעביד ומנציגי עובדים. בכל מקום עבודה חייב גם להיות נאמן בטיחות בעל ידע בבטיחות בעבודה וזאת על מנת להפחית סיכונים במקום.

תפקיד ממונה הבטיחות הוא להטמיע את הנושא בעבודה באופן ידידותי, תוך שיתוף פעולה מלא עם הנהלת החברה. כמו-כן, עליו לקיים קשר רציף עם הגורמים האחראיים על נושא הבטיחות והגיהות: משרד העבודה, המוסד לבטיחות וגיהות, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות ורופאי התעשייה.

הוא זה שדואג להדרכות בנושא עבור העובדים וכן להקמת ועדת בטיחות שמתכנסת על בסיס קבוע לצורך מעקב ויישום ההמלצות שנתן. הממונה כותב ומנסח נהלי בטיחות כמו הדרכות בטיחות לעובד חדש, רכישת ציוד מגן אישי למשל, ומשלב את כל נושא הבטיחות בהוראות העבודה, כשהוא מכין תוכנית שנתית התואמת את דרישות החוק ועוקב אחרי היישום שלה במהלך כל השנה. מטרת התוכנית שהוא יוצר היא להצביע על כל גורמי הסיכון וזאת במטרה לאפשר זיהוי ולהעריך ולבקר סיכונים.

התכנית השנתית לאיתור סיכונים כוללת בעצם תהליך רב שלבי ושיטתי של עבודה: ראשית הוא עורך חיזוי, איתור ותיעוד של כל גורמי הסיכון והמפגעים הקיימים באתר או בתהליך הקיים או המתוכנן. לאחר מכן, הוא מבצע ניתוח של הסיכונים וממש עורך דימוי  של תרחיש תאונה או תקריות אפשריות, הוא מבצע הערכה של הסבירות שהתאונות או התקריות יתרחשו בעקבות גורמי הסיכון וכך גם מבצע הערכה של תוצאות מה שיגרם אם התרחיש אכן יתממש. לאחר מכן, הוא מחשב את רמת הסיכון הנגזרת מההערכויות הקודמות, מבצע תהליך של הערכת סיכונים עבורן ונותן פרשנות לתוצאת ניתוח הסיכונים מבחינת המשמעות הציבורית, הכלכלית והמדינית שלהם.

בעצם על פי כל אלה הוא עורך תכנון וגם קביעה של מערך בקרת הסיכונים, ומפעיל לפיכך אמצעים לביטול הסיכונים או הפחתתם.

העובדים הם הנכס החשוב ביותר לארגון ולכן מחוייבים לדאוג להם לבטיחותם ולבריאותם.

בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה, קורסים והכשרות במכללה הבינתחומית המשולבת:

במכללה הבינתחומית המשולבת (מב"ת) מתקיימים מגוון קורסים, הכשרות והדרכות בטיחות במגוון תחומים לקהל הרחב, למוסדות, גופים, חברות, מפעלים ויעוץ בתחומי הבטיחות בעבודה והתחבורה.

כל הקורסים, ההכשרות וההדרכות מתקיימים בהתאם ועל פי דרישות חוקי ותקנות מדינת ישראל ובכללם חוקי ותקנות הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ומועברים ע"י צוותים ייעודיים מיומנים מוסמכים בעלי ניסיון מקצועי, יידע וותק רב שהשכלתם, הכשרותיהם, והסמכותיהם הנן בהתאמה אופטימאלית לנושא הנלמד ובכללם: יועצי, מומחי ומדריכי בטיחות מוסמכים ממגוון ההתמחויות והענפים, מהנדסים מתחומי הבטיחות, הכימיה ואיכות הסביבה, קציני בטיחות בכירים בתעבורה, מדריכי מלגזות, מדריכי בטיחות אש ומדריכי עבודה בגובה.

ברשותנו ספריה עשירה וחומר מקצועי רב וייחודי, כל ההדרכות כוללות: הרצאות פרונטאליות והינן בליווי מצגות וסרטים, חומר מקצועי עיוני ותמצית מידע בכתב לעובד, מבחן הבנה עיוני ואישור על ההדרכה, רישום במאגר המידע שלנו.